تاریخ جدید برگزاری همایش

تاریخ جدید همایش مشارکت عمومی خصوصی واگذاری خدمات الکترونیکی برابر با ۲۰ آبان ۱۳۹۸ می‌باشد

جهت اطلاع بیشتر به بخش تاریخ‌های مهم همایش مراجعه نمایید