تعویق همایش

به منظور اجرای بهتر و هماهنگی‌ بیشتر، همایش ملی مشارکت عمومی خصوصی واگذاری خدمات الکترونیکی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.

تاریخ برگزاری آن متعاقباً از طریق همین وب سایت اطلاع رسانی خواهد شد .