رویداد ملی زمینه‌سازی مشارکت بخش غیر دولتی در پروژه‌های دولت الکترونیکی

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان فناوری اطلاعات برگزار می‌کند

رویداد ملی زمینه‌سازی مشارکت بخش غیر دولتی در پروژه‌های دولت الکترونیکی

از پژوهشگران تقاضا می‌شود نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نمایند

مهلت ارسال مقالات : ۱ دی‌ماه ۹۸