همایش مشارکت عمومی خصوصی و ظرفیت سازمان توسعه ای در ارائه خدمات الکترونیکی با هدف تثبیت فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی برگزار شد.

در این همایش که توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای و دستگاههای اجرایی برگزار شد،

رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در خصوص لزوم همکاری بخش دولتی و خصوصی برای ارائه خدمات الکترونیک دولت تاکید کرد و به بررسی موانع موجود برای اجرایی شدن این مشارکت پرداخت.

محمدباقر اثنی عشری رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به آغاز مشارکت بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از اواخر دهه هفتاد گفت: این سرمایه گذاری ها تحت عنوان پروژه های تکفا انجام شد و سازمان های دولتی موظف به اختصاص ۲ درصد از بودجه خود به سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات شدند.

او با اشاره به اینکه خیز دوم این مشارکت از اواسط دهه نود شروع شد، افزود: البته مدل این مشارکت تغییر کرده و به جای دولت، بخش خصوصی در حال سرمایه گذاری در این حوزه است.

در حال حاضر جنبشی ایجاد شده که توسعه اشتغال را به همراه دارد و علاوه بر مقابله با فساد، هدف آن ایجاد رفاه در زندگی مردم است.

منیع:http://www.resaneh.net/newsdetail/21655840